Stanovy

 • Čl. 1.

  Název a sídlo

  Název: Křesťanské vzdělávací centrum Ostrava,  z. s.

  (dále jen „spolek“)

  Sídlo: Kostelní náměstí 1, 728 02  Ostrava

   

  Čl. 2

  Statut spolku

  1. Spolek je dobrovolný, nezávislý, sdružující členy na základě společného zájmu založený v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
  2. Spolek je nestátní, neziskový subjekt, který nesleduje vlastní hospodářské cíle. Spolek je právnickou osobou.

   

  Čl. 3

  Účel spolku

  1. Základním účelem spolku je především:
  • přispívat k rozvoji vzdělávání dětí, mládeže a dospělých, včetně vzdělávání pedagogických pracovníků, především za účelem porozumění křesťanství a náboženství a ocenění jejich hodnot pro společnost i jednotlivce
  • podporovat křesťanské náboženské vzdělávání všech věkových skupin
  • podporovat uplatňování křesťanských principů v osobním životě i ve společnosti
  • přispívat k vytváření a upevňování postojů tolerance, snášenlivosti a úcty ke všem lidem bez ohledu na jejich náboženské přesvědčení a postoje v souladu s principy života v demokratické společnosti
  • podporovat ekumenický a mezináboženský dialog
  • organizačně a finančně podporovat členy spolku a dobrovolné spolupracovníky při dalším sebevzdělávání
  1. Formami činnosti spolku jsou zejména:
  • pořádání vzdělávacích akcí, přednášek, kulturních programů a setkání
  • vytváření a realizace vzdělávacích seminářů k dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků
  • vytváření a realizace vzdělávacích programů a projektů pro všechny typy mateřských, základních a středních škol
  • vytváření a realizace programů pro volnočasové aktivity dětí a mládeže
  • vytváření a vydávání odborných materiálů
  • soustřeďování a zapůjčování pomůcek, metodických materiálů a odborné literatury
  • propagace vlastní činnosti
  1. Spolek spolupracuje  s katolickou církví a také s jinými sobě blízkými organizacemi v České republice a s organizacemi, které podobným způsobem působí v zahraničí.

   

  Čl. 4

  Členství

  1. Členem spolku mohou být fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby, které souhlasí
   se stanovami a cíli spolku.
  2. O přijetí za člena spolku rozhoduje na základě písemné přihlášky výbor spolku.
  3. Členství vzniká dnem přijetí za člena.
  4. Členství zaniká:
   1. vystoupením člena písemným oznámením výboru spolku
   2. úmrtím člena
   3. u právnické osoby jejím zrušením
   4. vyloučením na základě rozhodnutí členské schůze
   5. nezaplacením členského příspěvku ani v přiměřené lhůtě určené spolkem dodatečné výzvě k zaplacení, ačkoli byl na tento následek ve výzvě upozorněn
   6. zánikem spolku.

   

  Čl. 5

  Práva a povinnosti členů

  1. Člen spolku má právo:
   1. účastnit se jednání členské schůze
   2. volit orgány spolku
   3. být volen do orgánů spolku
   4. obracet se na orgány spolku s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření
   5. podílet se na činnosti.
  1. Člen spolku má povinnost zejména:
   1. dodržovat stanovy spolku
   2. aktivně se podílet na plnění cílů spolku
   3. svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku
   4. platit členské příspěvky ve výši stanovené členskou schůzí
   5. aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat všechny vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku.

  Čl. 6

  Orgány spolku

  Orgány spolku jsou:

  1. členská schůze
  2. výbor spolku
  3. předseda a místopředseda

   

   Čl. 7

  Členská schůze

  1.  Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku.
  2. Členskou schůzi tvoří všichni členové spolku.
  3. Členskou schůzi svolává statutární orgán spolku podle potřeby, nejméně však jednou ročně. Statutární orgán svolá členskou schůzi vždy, když o to požádá nejméně třetina členů spolku.
  4. Zasedání členské schůze svolává statutární orgán písemnou (nebo elektronickou) formou nejméně 21 dnů před jeho konáním. Z pozvánky musí být zřejmé místo, čas a pořad zasedání.
  5. Členská schůze zejména:
   1. rozhoduje o změnách stanov spolku,
   2. určuje hlavní zaměření činnosti spolku
   3. schvaluje výroční zprávu spolku, výsledky hospodaření,
   4. volí členy výboru spolku
   5. rozhoduje o počtu členů výboru spolku
   6. rozhoduje o zrušení členství
   7. rozhoduje o zrušení spolku
  6. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů.
  7. Každý člen má jeden hlas. Hlasy všech členů jsou rovné.
  8. Členská schůze rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj hlasuje prostá většina přítomných členů. Rozhodnutí o změně stanov a o zrušení spolku je přijato, jestliže pro něj hlasují alespoň dvě třetiny všech členů spolku.

   

  Čl. 8

  Výbor spolku 

  1. Výbor spolku je výkonným orgánem spolku, který za svou činnost odpovídá členské schůzi. Výbor řídí činnost spolku v období mezi zasedáními členské schůze.
  2. Členství ve výboru vzniká volbou na členské schůzi na základě návrhu některého ze členů.
  3. Funkční období členů volených orgánů spolku je 5 let.
  4. Výbor má nejméně tři členy.
  5. Výbor svolává předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda.
  6. Výbor zejména:
   1. volí ze svých členů předsedu spolku a místopředsedu spolku,
   2. koordinuje činnost spolku,
   3. zpracovává podklady pro rozhodnutí členské schůze,
   4. rozhoduje o přijetí za člena spolku
   5. stanovuje výši členských příspěvků
  7. Předseda a místopředseda spolku zastupují spolek navenek a jednají jeho jménem.
  8. K zajištění činnosti spolku může výbor zřídit kancelář spolku.
  9. Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů.
  10. Výbor rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.

    

  Čl. 9

  Předseda a místopředseda 

  1. Předseda a místopředseda naplňují rozhodnutí výboru a zastupují spolek navenek, jednají jeho jménem, přijímají zaměstnance spolku do pracovního poměru a rozhodují o běžných záležitostech spolku.
  2. Předsedu a místopředsedu volí výbor spolku.
  3. Předseda a místopředseda jsou odpovědní za plnění rozhodnutí výboru, vedení účetní evidence a plynulý chod spolku.
  4. Předseda a místopředseda připravují podklady pro jednání výboru spolku.
  5. Předseda spolku a místopředseda spolku jsou statutárním orgánem spolku. Předseda spolku
   a místopředseda spolku jednají samostatně.
  6. Předseda nebo místopředseda svolávají členskou schůzi spolku.
  7. Předseda nebo místopředseda zajišťují vyhotovení zápisu ze zasedání členské schůze nejpozději do třiceti dnů od jejího ukončení.

   

  Čl. 10

   Zásady hospodaření 

  1. Spolek hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.
  2. Zdroji majetku jsou zejména:
   1. dary a příspěvky právnických a fyzických osob
   2. výnosy majetku
   3. členské příspěvky
   4. dotace a granty
   5. příjmy z vlastní neziskové činnosti v souladu s cíli spolku.
  3. Příjmy spolku mohou být užity pouze k plnění cílů spolku stanoveného ve stanovách.
  4. Za hospodaření spolku odpovídá výbor spolku, který každoročně předkládá členské schůzi zprávu o hospodaření, včetně účetní závěrky.
  5. Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného členskou schůzí.
  6. Spolek vede účetní evidenci v souladu s platnými právními předpisy a může k tomu využít
   i služeb odborných firem.
  7. K zajištění své činnosti může spolek zaměstnávat pracovníky podle platných pracovně právních předpisů.
  8. Spolek může uzavřít smlouvu o spolupráci s právnickou osobou pro finanční zajištění svých aktivit.

   

  Čl. 11

  Zánik spolku

  1. Spolek zaniká:
   1. dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením (fúzí) s jiným spolkem na základě rozhodnutí členské schůze,
   2. rozhodnutím soudu.
  2. Zaniká-li spolek dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně členská schůze o způsobu majetkového vypořádání, a také o dalším nakládání s majetkem spolku.

   

  Čl. 12

  Závěrečná ustanovení 

  1. Stanovy jsou závazné pro všechny členy i orgány spolku.
  2. Stanovy nabývají platnosti a účinnosti dnem schválení členskou schůzí spolku.

   

   

  V Ostravě dne  19.1.2015